top of page
חיפוש

כלכלה היא ניחוש המתחזה למדעבעוד שיש אומרים שכלכלה היא אוסף ניחושים שמתחפשים למדע, חשוב להבין כי הכלכלה היא תחום מורכב ומתפתח שמנסה להבין ולהסביר את התנהגותם של בני האדם והמערכות הכלכליות.


כמו כל המדעים החברתיים, הכלכלה עסוקה בלימוד ההתנהגות המורכבת של בני האדם, אותה קשה לחזות במדויק. מדענים בכלכלה משתמשים במודלים ותיאוריות כדי להסביר כיצד הכלכלה פועלת, ולעתים תלויים בנתונים ובניתוח סטטיסטי כדי לבחון את המודלים הללו. מודלים ותאוריות!


בעוד הכלכלה היא תחום שמשתמש בשיטות מדעיות לנתח תופעות כלכליות, היא גם כזו שנתונה למגבלות ולאי-וודאויות. מדענים בכלכלה עושים הנחות ותחזיות אך נדיר שמסקנותיהם נכונות.


לא אתה ולא אני נפגשנו עם מדען בכלכלה שניבא בדיוק את עתיד הכלכלה, מאחר והכלכלה היא אוסף ניחושים שמתחפשים למדע. המורכבות העולה היא ממש לא הבעיה היחידה.


התחזיות נעשות פחות אמינות בגלל לולאת משוב. כלומר, אם מדען חוזה כי האינפלציה תגדל ב- 3% ואנו מגיבים על ידי בקשה להעלאה של לפחות 3% בשכר, שינינו את הבסיס עליו נעשתה התחזית. כעת יתכן שהאינפלציה תגדל ביותר מ- 3%. זו עובדה שתחזית קיימת משנה את המציאות אותה ניסתה לנבא. אולי מה שאנו זקוקים לו זה לשמוע ממדענים משהו בסגנון של "קיים סיכוי של אחד מתוך שניים שזה יקרה, אך אי אפשר להיות בטוח".


כתוצאה מהטבע הלא עקבי של התנהגות האדם, מודלים כלכליים ותחזיות אינם מדויקים אף פעם. תחזיות כלכליות והמלצות מדיניות משתנות לעתים קרובות כשמתקבל מידע חדש, והן יכולות להיות מושפעות מגורמים פוליטיים וחברתיים.


השאלה האם הכלכלה היא מדע או לא נפרסת על שנים רבות, אך התשובה עדיין נראית עמומה לרוב האנשים. והשאלה היא עקרונית. כמה נוכל לסמוך על תחזיות כלכליות וההסברים שלהן? האם אנו מוכנים להשתמש במסקנות הכלכלה לצורך הנהגת מדיניות ציבורית, מקומית או עולמית?


בזמן שהכלכלה בדרך כלל מוכרת כמדע, ישנן מגבלות והבדלים בין הכלכלה ובין מדעים מדויקים אחרים, כמו פיזיקה או כימיה. כמה מהמגבלות אלו כוללות.


קושי בביצוע ניסויים מבוקרים. במדעים מדויקים, חוקרים לעיתים קרובות מבצעים ניסויים מבוקרים כדי לבדוק את ההשערות שלהם. אך בכלכלה, יש קושי לנהל ניסויים מאחר שיש הרבה משתנים שקשה לבדוק או לשלוט עליהם.


חוסר יכולת לבחון תאוריות במעבדה. תאוריות כלכליות לעיתים נבדקות באמצעות נתונים תיעודיים, מאחר שזה בלתי אפשרי לבצע ניסויים במעבדה. הדבר הזה מקשה על הבדיקה של תאוריות בתנאים מבוקרים.


טבען הדינמי והמתפתח של מערכות כלכליות. מערכות כלכליות הן דינמיות וכל הזמן מתפתחות. לכן, תוצאות כלכליות מושפעות ממגוון רחב של גורמים, כולל שינויים בטכנולוגיה, מדיניות ממשלתית והתנהגות הצרכן. כתוצאה מכך, תאוריות ומודלים כלכליים צריכים להיות מעודכנים ולהיבדק שוב מדי פעם.


גורמים אתיים. החלטות כלכליות לעיתים קרובות כוללות גורמים אתיות, כגון נושאי הוגנות ושוויון. בעוד שמדעים המדויקים מבוססים על נטרליות ערכית, הכלכלה כן נתונה להתחשבות בגורמים אתיים וזה משפיע על תוצאות כלכליות.


למרות המגבלות הללו, הכלכלה מוכרת כמדע.


Join our WhatsApp group and get notified when a new blog post comes out!

bottom of page